Privacybeleid

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming op ons project?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking overeenkomstig art. 13 Nr. 1 lit. a GDPR is Eichenberger- Szenografie , Ralph Eichenberger, Mytenstrasse 7, CH-6003 Luzern, e-mail: contact@szenografie.com. Als u zich zorgen maakt over gegevensbescherming, kunt u deze per post of per e-mail aan bovengenoemd adres richten. Onze website wordt gehost door de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Wiener Neustadt, gevestigd in Wiener Neustadt, Oostenrijk.

2. Wat gebeurt er bij louter informatief gebruik van onze website?

Als u onze website voor louter informatieve doeleinden gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens van u: IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval, website waar het verzoek vandaan komt, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, taal en versie van de browsersoftware. Wij ontvangen deze gegevens via cookies en rechtstreeks van uw browser. Het doel van deze verwerking is het ter beschikking stellen van onze website alsmede statistische evaluatie. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 (1) zin 1 lit. f GDPR, volgens welke de verwerking van persoonsgegevens ook zonder toestemming van de betrokkene mogelijk is indien de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen dan deze belangen, in het bijzonder indien de betrokkene een kind is. De bovengenoemde doeleinden zijn in ons belang.

3. Integratie van diensten en inhoud van derden

Wij gebruiken inhoud of dienstverleners binnen ons onlineaanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 para. 1 lit. f. GDPR), gebruiken wij inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”) te integreren.

4. Hoe gebruiken we sociale media?

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectievelijke netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

Wij kunnen op onze website ook plug-ins gebruiken van sociale netwerken zoals LinkedIn. Dit is in alle gevallen duidelijk voor u (meestal via overeenkomstige pictogrammen). Wij hebben deze elementen zo geconfigureerd dat ze standaard gedeactiveerd zijn. Als u ze activeert (door erop te klikken), kunnen de exploitanten van de respectieve sociale netwerken registreren dat u zich op onze website bevindt en waar, en kunnen zij deze informatie voor hun doeleinden gebruiken. De verwerking van uw persoonlijke gegevens valt dan onder de verantwoordelijkheid van deze exploitant volgens hun voorschriften inzake gegevensbescherming. Wij ontvangen van hen geen informatie over u.

5. Google lettertypen

Wij integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

6. Gebruiken wij cookies of vergelijkbare trackingtechnologieën?

Wij maken op onze website gebruik van “cookies” en soortgelijke technieken om uw browser of apparaat te identificeren. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer wordt gestuurd of automatisch op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen door de webbrowser die u gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen wij u herkennen wanneer u terugkeert naar deze website, zelfs als wij niet weten wie u bent. Naast cookies die alleen tijdens een sessie worden gebruikt en na uw bezoek aan de website worden verwijderd (“sessiecookies”), kunnen cookies ook worden gebruikt om gebruikersinstellingen en andere informatie gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld twee jaar) op te slaan (“permanente cookies”). U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies worden geweigerd, slechts voor één sessie worden opgeslagen of anderszins voortijdig worden verwijderd. De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies te accepteren. Wij gebruiken permanente cookies om gebruikersvoorkeuren op te slaan (bv. taal, autologin) zodat wij beter kunnen begrijpen hoe u ons aanbod en onze inhoud gebruikt.

Door onze website te gebruiken en in te stemmen met het ontvangen van nieuwsbrieven en andere marketing e-mails, indien van toepassing, stemt u in met het gebruik van deze technieken. Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser of e-mailprogramma hierop instellen en/of uw toestemming intrekken.

7. Garanderen wij voldoende gegevensbeveiliging?

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik, zoals IT- en netwerkbeveiligingsoplossingen, toegangscontroles en -beperkingen, versleuteling van gegevensdragers en -transmissies, en controles.

Wij streven er altijd naar om inbreuken op gegevens te voorkomen. Mocht er toch een datalek plaatsvinden, dan zullen wij ervoor zorgen dat wij een dergelijk datalek in een vroeg stadium identificeren en, indien nodig, dit onverwijld aan u of aan de betrokken toezichthoudende autoriteit melden, met vermelding van de respectieve categorieën van de betrokken gegevens.

8. Welke rechten heeft u als betrokkene?

U hebt het recht op informatie, correctie, verwijdering, het recht om de gegevensverwerking te beperken en anderszins het recht om bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking, alsmede op het vrijgeven van bepaalde persoonsgegevens met het oog op de overdracht ervan aan een andere instantie (de zogenaamde dataportabiliteit) in het kader van de op u van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving en voor zover daarin is voorzien (zoals in het geval van de GDPR krachtens art. 13 nr. 2 lit. b). Wij behouden ons echter het recht voor om de door de wet voorziene beperkingen af te dwingen, bijvoorbeeld als wij verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren of te verwerken, als wij daarbij een hoger belang hebben (voor zover wij ons daarop mogen beroepen) of als wij de gegevens nodig hebben om vorderingen te doen gelden. Als u kosten maakt, zullen wij u daarover vooraf informeren. Wij hebben u in punt 3 al geïnformeerd over de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Wij wijzen u erop dat de uitoefening van deze rechten in strijd kan zijn met contractuele afspraken en gevolgen kan hebben zoals voortijdige beëindiging van het contract of kosten. Wij zullen u vooraf informeren indien dit niet reeds contractueel is geregeld.

Indien u zich op uw rechten wenst te beroepen, verzoeken wij u uw verzoeken zodanig in te dienen dat wij uw identiteit duidelijk kunnen bewijzen (mededeling van uw persoonsgegevens en bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart).

Bovendien heeft elke betrokkene het recht om zijn of haar vorderingen in rechte geldend te maken of een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (art. 13 nr. 2 lit. d GDPR).

9. Wijzigingen

Wij kunnen deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De op onze website gepubliceerde actuele versie is van toepassing.

10. Inwerkingtreding

Deze gegevensbeschermingsverklaring treedt in werking op 20 september 2021 en vervangt alle eerdere gegevensbeschermingsverklaringen.

Luzern, 20 september 2021